Een steuntje in de rug.
Missie & Visie

De stichting

De stichting is opgericht op 6 november 2002 en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Zwolle onder dossiernummer 05071601; RSIN 811514237.

De stichting is bij beschikkingen d.d. 20 september 2007 en 5 november 2010 door de belastingdienst met ingang van 1 januari 2008 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zoals als bedoeld in artikel 6.33 van de Wet Inkomstenbelasting 2001.

De stichting heeft ten doel:
A. het bestrijden van armoede in de gemeente Ommen;
B. het bevorderen van de culturele en sportieve vooruitgang van de gemeenschap van de gemeente Ommen, met name van de jeugd;
C. het verstrekken van studiebeurzen (in de vorm van giften danwel in de vorm van al dan niet rentedragende leningen) aan jongeren die een persoonlijke, sociale of economische binding hebben met de gemeente Ommen en die niet zelf in staat zijn een gewenste studie te volgen;
D. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.